Polityka jakości

Polityka jakości oraz polityka bezpieczeństwa żywnościowego oferowanych produktów

Nasza firma działa w oparciu o zasadę zachowania najwyższej jakości druku na najwyższej jakości materiałach. Bez tego nie moglibyśmy sprostać wysokim wymaganiom Klientów, którzy oczekują przede wszystkim opakowania, które w najlepszy sposób zareklamuje ale również ochroni ich produkt podczas dystrybucji i sprzedaży.

 

Każde zamówienie Klienta jest naszym zobowiązaniem do spełnienia jego wysokich wymagań. Cel ten osiągamy poprzez stosowanie ścisłych procedur i ciągłe ich doskonalenie, z zachowaniem zasad środowiskowych, bhp oraz bezpieczeństwa żywnościowego produktu. Dzięki temu możemy cieszyć się zadowoleniem Klientów, co jest rekomendacją do pozyskiwania dalszych kontraktów.

 

Politykę systemu zarządzania realizujemy poprzez:

  • współpracę ze sprawdzonymi, najlepszymi Dostawcami, uznanymi na rynku krajowym i zagranicznym, oferującymi swoje wyroby i usługi o najwyższej jakości

  • obserwację rynku oraz reagowanie na potrzeby, opinie i oczekiwania zgłaszane przez naszych obecnych i potencjalnych Klientów,

  • terminowe realizowanie zamówień Klientów,

  • zapewnienie standardów higienicznych na każdym etapie produkcji

  • zapewnienie odpowiednich zasobów zapewniających bezpieczną pracę,

  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów,

  • identyfikowanie wymagań prawnych, regulacji prawnych oraz innych wymagań, w tym uwarunkowań lokalnych, zawartych w umowach z naszymi Klientami, Dostawcami i innymi stronami zainteresowanymi, z zakresu ochrony środowiska i bhp, a dotyczących działalności naszej firmy

  • monitorowanie, przegląd, weryfikowanie i okresową ocenę skuteczności i adekwatności przyjętej polityki stanowiącej ramy do corocznie zakładanych mierzalnych celów, oraz przykładanie wagi, aby wszyscy pracownicy byli informowani i rozumieli politykę i wynikające z niej cele, a tym samym przyczyniali się do jej urzeczywistniania, poprzez należyte wykonywanie swoich powierzonych obowiązków i uprawnień.

 

Dyrektorzy firmy Dazmar S.C. deklarują znajomość, rozumienie i przestrzeganie powyższej polityki przez wszystkich pracowników firmy oraz zobowiązują się do zapewnienia odpowiednich zasobów do utrzymania systemu zarządzania oraz do jego ciągłego doskonalenia. Deklarują również, że polityka firmy została zakomunikowana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich poziomach organizacji.

 

Polityka jest na bieżąco przeglądana pod kątem jej ciągłej przydatności i jest podstawą wdrożonego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015.

 

28.01.2023r.
Krzysztof Świt, Dyrektor firmy

Dariusz Sajdak, Dyrektor firmy